Tenderët e kundërshtuar, Kuvendi: Te bëhen transparente votat e anëtarëve të KPP

Kuvendi ka kërkuar që për procedurat e prokurimit që ankimohen dhe merren në shqyrtim nga Komisioni i Prokurimit Publik të ketë më shumë transparencë për vendimet që jepen ndërkohë që është parë e arsyeshme bërja publike e votave të anëtarëve.

“Kuvendi kërkon që Komisioni për vitin 2019, të përmirësoj punën në drejtim të forcimit të kapaciteteve administrative të KPP-së duke e bërë totalisht funksionale strukturën e miratuar nga Kuvendi, deri në fund të vitit 2019. Po kështu të bëhet transparente në vendimet e publikuara nga KPP edhe procesi i votimit të anëtarëve të Komisionit si dhe rastet e përjashtimit gjatë procesit të shqyrtimit ankimor të ndonjërit prej anëtarëve” thuhet në projektrezolutën e përgatitur.

Nga ana tjetër kërkohet më shumë bashkëpunim me Gjykatën Administrativë përsa i takon trajnimit të punonjësve të të dy institucioneve me qëllim aftësimin e tyre për të trajtuar çështje komplekse të prokurimit publik dhe për tu përballuar me numrin në rritje të ankimimeve, në zbatim të rekomandimeve të lëna në Progres Raport.

Në total janë të paktën shtatë detyra që janë lënë nga Kuvendi për t’u parë me prioritet nga ana e KPP për vitin 2019 duke nisur nga marrja e masave për rastet e anulimeve të vendimeve të autoriteteve kontraktore ku në bazë të shkeljes së konstatuar të jepet edhe masa respektive. Kjo mund ti referohet autoritetit përkatës, Agjencisë së Prokurimit Publik për kundravajte administrative si dhe prokurorisë për shkelje penale.

Po kështu është rekomanduar që të merren masa standartizimin e vendimmarrjes dhe bërjen publike të tyre me qëllim rritjen e efikasitetit të shqyrtimit të çështjeve, garantimin e barazisë si dhe sigurimin e transparencës si dhe publikimin në faqen web të institucionit në fund të çdo viti të listës së procedurave ankimuese të cilat janë ose ka përfunduar procesi gjyqësor, fondet limite të këtyre procedurave objekt ankimi.

Bursa si instrumenti më i rëndësishëm i këtij tregu do të operojë dhe organizohet në bazë të një platforme elektronike të tregut në avancë  “day ahead” dhe të  së njëjtës ditë “intra day”.  Krijimi i bursë së energjisë shënon një standard të ri të operimit dhe transparencës së  këtij sektori dhe do të jetë një nxitje për hapjen dhe derregullimin e  tregut të energjisë që në vetvete do inkurajojë instalimin e burimeve të reja elektroenergjetike në vend, rritjen e sigurisë së  energjisë elektrike dhe integrtimin rajonal dhe më gjerë të këtij tregu, rritjen e investimeve dhe standarde të reja  përgjegjësie judirike dhe tregtare.

Operatori i ri në treg Bursa Shqiptare e Energjisë do të operojë në fushën e shkëmbimit të energjisë në formën e një  shoqërie aksionere të ndarë financiarisht dhe ligjërisht nga OST sha. Ky operator ka për synim mbulimin rajonal të energjisë eklektike dhe mirëpret pjesëmarrje në kapital të atyre operatorëve të sistemit të  transmetimit të vendeve me të cilat Shqipëria ka memoranume mirëkuptimi dhe aktivitet tregtar të qëndrushëm. Kjo vihet re edhe tek kriteret përzgjedhëse të aksionerëve të mundshëm” sqaroi Balluku.

Ajo nënvizoi se vendimi i qeverisë sanksionon se shoqëria e cila do të operojë bursën e energjisë do të themelohet ng OST. “Do të nisë më pas dhe procesi i  pjesëmarrjes në bursë në cilësinë e aksioneve edhe i operatorëve të tjerë OST që operojnë në vende të Bashkimit Europian ose vende të tjera të komunitetit të energjisë, subjekte të tjera të tregut të energjisë elektrike që operojnë në BE ose në vende anëtare  të BE ose në Komunitetin e Energjisë, subjekteve juridike që kanë përvojë në operimin e  tregut të shkëmbimit të energjisë elektrike në bazë të rregullave të ngjashme me modelin e tregut në Shqipëri. Hapja e bursës ndaj gjithë operatorëve të tregut si dhe  qasja në krijimin e saj do të sigurojë funksionim të shpejtë të tregut, rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve shqiptarë, transparencë financiare në sektor si dhe përmbushjen e angazhimeve të  ndërmarra kundrejt komunitetit europian” tha Balluku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *